Memcon Asia

Memcon Asia ha sede in Kwun Tong, Hong Kong:

Indirizzo:
Units 5/6 6/F  Westley Square  48 Hoi Yuen Rd  Kwun Tong  Hong Kong

Tel +(852) 3741 1411 Fax + (852) 3747 8980
Website www.memcon.asia E-mail sales@memcon.asia